xoves, 25 de maio de 2017

O noso proxecto


“A educación inclusiva para unha escola do século XXI” é un proxecto europeo de mobilidade do profesorado dotado cunha axuda Erasmus + para o curso académico 2017-2018. Este proxecto é froito dunha análise da realidade académica e sociocultural da nosa comunidade escolar, que permitíu a detección de catro áreas susceptibles de mellora e incluídas no noso Plan de Desenvolvemento Europeo e suxeridas no título do proxecto.
"Educación inclusiva" refírese á 1) mellora da xestión e calidade da nosa institución para favorecer 2) a cohesión da comunidade escolar e así lograr unha inclusión máis efectiva da diversidade sociocultural e do talento individual. Posuímos xa unha sólida estrutura de apoio ao profesorado, alumnado e familias que prevemos mellorar explorando e creando novas redes e acción de apoio mutuo.
“Unha escola do século XXI” refírese ás dúas áreas restantes: a necesidade de 3) mellorar as competencias profesionais e lingüísticas do profesorado e de 4) potenciar a internacionalización e dimensión europea do noso centro. O noso equipo está altamente capacitado no seu labor docente grazas a un plan anual de formación continua. Como resultado do mesmo, temos aplicado con éxito un enfoque metodolóxico baseado na adquisición de competencias clave a través de tarefas e proxectos e na aprendizaxe integrada de contidos e linguas estranxeiras (AICLE). Á luz deste enfoque, temos posto en marcha proxectos interdisciplinares e plurilingües recoñecidos como prácticas innovadoras por publicacións especializadas. Varios destes proxectos desenvólvense en eTwinning, unha plataforma europea que xogou un papel esencial na selección de centros colaboradores.
Con respecto á internacionalización, este proyecto permitiranos afianzar a cooperación con centros cos que temos colaborado en eTwinning e establecer contacto con novos centros cos  que cooperar en futuros proxectos. Isto traerá consigo un dobre beneficio: poderemos importar boas prácticas e exportar las nosas, o que axudará a mellorar a docencia e a inclusión en el centro e a reforzar o sentido de pertenenza á Unión Europea, unha unión de países que se caracteriza pola posta en valor e preservación da súa diversidade y da súa riqueza cultural.
A selección das actividades de mobilidade está determinada pols 4 áreas de mellora establecidas. O proxecto terá unha duración dun curso académico e nel participarán profesores en 7 mobilidades. 3 das mobilidades son estadías de observación en centros educativos de Alemaña, Italia e Reino Unido. Cada un dos participantes importará boas prácticas de docencia, avaliación, xestión e atención á diversidade e exportará as nosas. Ademais, convidará a cada centro a participar no noso proxecto Postcrossing. As 4 mobilidades restantes son cursos de formación en Reino Unido (2), Finlandia e Suecia que tratan sobre a xestión educativa, o ensino de idiomas, a innovación metodolóxica e a educación inclusiva, respectivamente. O proxecto tamén terá un grande impacto en toda a comunidade escolar e en centros que non participan directamente grazas á difusión dos logros tanxibles e intanxibles en reuniones informativas, seminarios, nos medios e por suposto neste blog.

A continuación inclúese unha relación dos obxectivos específicos por beneficiarios:

Obxectivos para o PROFESORADO:

 • Reforzar o seu papel de guía na aprendizaxe, axudando ao alumnado a ser máis autónomo e máis responsable no seu traballo diario.
 • Consolidar a súa competencia dixital e potenciar a súa capacidade de innovar a través do uso das TIC.
 • Multiplicar a súa capacidade de motivar ao alumnado a través da detección de talentos e do traballo en proxectos colaborativos.
 • Renovar o seu sistema de avaliación con criterios e ferramentas fiables e adecuados.
 • Mellorar as súas competencias nunha ou varias linguas estranxeiras.
 •  Ampliar a súa rede de aprendizaxe persoal sendo asimesmo anfitrións do centro en Europa, axentes de apertura e de modernización.
Obxectivos para o ALUMNADO:

 • Ampliar a súa competencia cultural e a súa curiosidade por coñecer a realidade doutros países.
 • Mellorar a súa autonomía na aprendizaxe, dotándolle de recursos e estratexias que lle permitan ser autónomo ao longo da vida.
 • Coñecer e sacar partido a ferramentas TIC para buscar, seleccionar e usar información relevante para a súa aprendizaxe.
 • Estimular a creatividade e o pensamento crítico como axentes de innovación e progreso.
 • Mellorar a súa competencia en idiomas.
 • Aprender a valorar o seu talento e o dos seus compañeros e a colaborar cun fin común, desenvolvendo competencias que poderá trasladar a outros ámbitos da súa vida tales como argumentar, convencer, escoitar, negociar, persuadir e tomar decisións.
Obxectivos para O CENTRO:

 • Reforzar a cohesión entre todos os membros da comunidade escolar, aumentando a implicación e o compromiso das familias nos proxectos e eventos do centro e as  medidas de atención á diversidade.
 • Perfeccionar a xestión do centro e a estrutura de apoio á comunidade escolar.
 • Potenciar a formación continua do profesorado, a nivel interno e externo, para  mellorar as competencias profesionais.
 • Adquirir maior proxección internacional e aumentar a rede de contactos no estranxeiro.
 • Construír o noso propio equipo de formadores de formadores co deseño, oferta e impartición de cursos, seminarios e obradoiros derivados dos resultados do proxecto.
 • Servir de centro de referencia na nosa provincia (Ourense) para a posta en marcha de proxectos internacionais á vez que se establece contacto coutros centros e institucións para maior impacto dos resultados do proxecto.

Ningún comentario:

Publicar un comentario